Back to Directory

Amity University Tashkent Campus

Institution: Amity University Uttar Pradesh

Location Type: Branch Campus


Amity University, Building-70, Street Labzak,

Tashkent, 100028

Uzbekistan


OPEID: